ptrl-utb

En bra ljudmarkering där hunden strävar ut ordentligt.

En patrullhundkurs syftar till att hund + förare ska bemanna en befattning som hundförare i Hemvärnet, alltså soldat med hund. Kursen ges av Svenska Brukshundklubben på uppdrag av Försvarsmakten.

 

Patrullhundkursen utgör en kurs i en följd av kurser som leder fram mot befattningen som hundförare. Det finns tre olika typer av patrullhundkurser beroende på hur tidsplanen ser ut. Den äldre typen kallas här ”traditionell kurs”, de nyare kallas helgkurs och veckokurs (alternativt internatkurs). Alla har samma innehåll och omfattar 210 timmar. Innan kurserna startar hålls ett informationsmöte och ett inträdesprov.

INTRÄDESPROV

 

Inträdesprovet består av följande moment:

• Tillgänglighet

• Samarbete förare/hund

• Skottprov

• Bevakningsprov

• Bastjänst

Så här går det till att utbilda en patrullhund

Patrullhund på fast bevakning i skärgårdsmiljö

”Traditionell kurs”

Den ”traditionella kursen” är upplagd på ett antal halvdagar, t.ex. vardagskvällar, och heldagar (helgdagar). Fördelningen brukar ungefärligen vara 20 heldagar och 18 halvdagar. Normalt ingår inga övernattningar förutom vid generalrepetitionen (lördag-söndag) inför certifikatsprovet. På grund av det stora antalet resor hålls denna typ av kurs mestadels inom ett och samma distrikt.

 

För deltagande på heldagar (minst 6 timmar) erhåller kursdeltagarna dagersättning och

kostersättning om 146 kr respektive 64 kronor skattefritt samt reseersättning. För övningar

understigande 6 timmar utgår reseersättning. Fri kost under generalrepetitionen.

 

Helgkurs

Helgkursen består av 10-12 helger lördag-söndag med övernattningar (internat).

Deltagarna åtnjuter fri kost och logi samt erhåller dagersättning om 146 kr/dag och reseersättning.

 

Veckokurs

Veckokursen består av tre kursveckor söndag-lördag med tid för egen träning hemmavid mellan kursveckorna. Eftersom det blir få resor har dessa kurser i regel deltagare från flera distrikt. Deltagarna åtnjuter fri kost och logi samt erhåller dagpenning för vardagar och reseersättning. Dagpenningens storlek utgår från deltagarens sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) som fastställs av Försäkringskassan. Har man ingen SGI, t.ex. studerande och pensionärer, erhåller man minibeloppet 130 kr/dag. Maxbeloppet är för närvarande 823 kr/dag. Dagpenningen är skattepliktig och normalt dras 30 % i skatt.

 

 

UTBILDNINGSPLAN, SÄKERHETSINTERVJU, REGISTERKONTROLL OCH UTBILDNINGSAVTAL

 

Efter godkänt inträdesprov ska kurschefen tillsammans med kursdeltagaren upprätta en utbildningsplan som ska omfatta samtliga kurser (tid och plats) som ska leda fram till

befattningen i Hemvärnet. Utbildningsplanen skickas till den militära myndigheten

(utbildningsgruppen) som kallar deltagaren till en säkerhetsintervju. Efter godkänd intervju görs

en registerkontroll (RK). Efter godkänd RK upprättas ett utbildningsavtal. När utbildnings-avtalet är skrivet läggs deltagaren in i Försvarsmaktens personaldatasystem PRIO och därmed kan hen hämta ut sin militära utrustning och använda under kursen.

KRAV PÅ HUNDFÖRAREN

 

Föraren skall vara svensk medborgare och minst 18 år och högst 62 år vid nyrekrytering. (Den övre gränsen 62 år kommer av regeln att man ska kunna fullgöra två avtalsperioder om fyra år vardera innan 70-årsgränsen uppnås, då man med automatik avförs från krigsbefattningen.)

 

Personen ska vara disponibel för tjänstgöring i Hemvärnet vilket bland annat innebär att man inte samtidigt kan ha en militär anställning inom Försvarsmakten, en civil anställning går däremot bra.

 

 • Personen skall vara godkänd vid säkerhetskontroll.
 • Personen måste ha den fysiska status som tjänsten kräver

KRAV PÅ HUNDEN

 

 • Hunden ska vara skottfast
 • Hunden ska ha en mankhöjd på minst 45 cm.
 • Hunden ska vid certifikatsprovet vara minst 18 månader och högst 5 år.
 • Hunden ska ha lämpligt hårlag, vilket innebär underull och täckhår.
 • Hunden ska vara ID-märkt.
 • Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande SKK bestämmelser
 • En blandrashund ska ha en tävlingslicens (för certifikatsprovet, behövs inte för att gå kursen).
 • Hunden ska vara röntgad avseende armbågsleder och höftleder. Godkänd status för höftled (HD) är grad A, B och C och för armbågslederna (AD) grad UA samt 1. För graderna D och E avseende höftleder och 2 och 3 avseende armbågsleder krävs en separat tjänstbarhetsbedömning av SBK anlitad veterinär där det ska framgå att hunden är lämplig för tjänst som patrullhund trots defekter när det gäller HD och/eller AD.

CERTIFIKATSPROVET

 

Certifikatsprovet genomförs under två dagar med mellanliggande natt. Det består av följande moment:

 • Mottagning
 • Bastjänst
 • Spårprov
 • Bevakningsprov
 • Patrullering

HEMVÄRNETS INTRODUKTIONSUTBILDNING

 

HV-intron omfattar normalt fyra dagar (torsdag-söndag). Efter den tillträder man sin befattning och deltar i Hemvärnets normala verksamhet. Det finns två typer av hemvärnsavtal:

fyradygnsavtal och åttadygnsavtal. Har man ett åttadygnsavtal deltar man i två krigsförbandsövningar på fyra dagar (normalt en på våren och en på hösten).

 

Ekonomi: efter ett fullgjort fyradygnsavtal erhåller hundföraren 3.500 kr skattefritt och hunden (hundägaren) lika mycket. Efter ett fullgjort åttadygnsavtal erhåller hundförare och hund 7.000 kr skattefritt vardera.

Det går åt en del snitslar...

GU-F: GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING FÖR FRIVILLIGPERSONAL

 

Den som saknar grundläggande militär utbildning (i form av genomförd värnplikts-utbildning, GMU eller liknande kurser) ska genomföra GU-F. Det är en två veckor lång kurs som anordnas c:a 15 gånger per år på olika platser i Sverige. När utbildningsavtalet är klart kan man söka till kursen. Den är avsedd för Hemvärnets s.k. specialist-befattningar (t.ex. signalist, kock, mc-förare, hundförare, lastbilsförare, vilka bemannas med personer från frivilligorganisationerna, dit SBK hör). För en befattning som skyttesoldat i Hemvärnet krävs däremot minst tre månaders militär utbildning.

 

Mer information om GU-F finns på frivilligutbildning.se.

 

Kursen är gratis och deltagarna åtnjuter fri kost och logi samt erhåller dagpenning för vardagar och mellanliggande helg samt reseersättning. (Beträffande dagpenningens storlek, se ovan.)

HFU: HUNDFÖRARUTBILDNING

 

Efter godkänt certifikatsprov skall en nyrekryterad hundförare gå kursen HFU,

Hundförarutbildning. Syftet med kursen är att deltagaren ska få en tydligare målbild av uppdraget som hundförare och samarbetet med gruppchefen bland annat avseende patrullering och/eller genomsök med grupp/omgång i teori och praktik. Kursen genomförs under fyra dagar (torsdag till söndag) under ledning av instruktör samt gruppchefer ur Hemvärnet.

 

Ekonomi: Fri resa, fri kost & logi samt dagpenning 3 dagar (tor, fre, lör).

 

Här upphör SBK:s ansvar för hundekipaget och nu återstår endast Hemvärnets introduktionsutbildning.

SAMMANFATTNING AV HELA UTBILDNINGSGÅNGEN

 

GU-F (kan genomföras före eller under patrullhundkursen) 2 veckor

Patrullhundkurs 210 timmar

Certifikatsprov 2 dagar

Hundförarutbildning 4 dagar

-------------------------------------------------------------------------------

Hemvärnets introduktionsutbildning 4 dagar

Bilder från Hemvärnet

Hundförare och gruppchef samverkar inför ett uppdrag.

Vad händer nu?

Visitation av hund

Motivationsövning pågår

TJÄNSTEHUNDSUNGDOM

 

Tjanstehundsungdom@brukshundklubben.se

UNGDOMSAMBASSADÖRER

 

Thusyd@outlook.com

Thumitt@outlook.com (hit hör Uppland)

Thunorr@outlook.com

SBK UPPLANDSDISTRIKTET/TJÄNSTEHUND

 

info@patrullhund-i-uppland.se

0708-711 811

Pg: 63 34 63 - 5